Purple Group, verhuur van licht en geluid

Purple Group winnaar eventssupplier 2019

ARBO...

Procedure ongevallen registratie:
- Melding, registratie en onderzoek ongevallen en incidenten
- Definities
- Meldingsplicht
- Registratie Bedrijfsregister
- Vermelding in de RI&E
- Referenties
Intentie verklaring
Ongevallen registratie formulier

Procedure ongevallen registratie.

Algemeen
 • De hoogste in functie aanwezig op de betreffende afdeling draagt zorg voor het binnen 24 uur melden van het ongeval bij de arbo coördinator via .
 • De hoogste in functie is tevens verantwoordelijk dat het registratieformulier ongevallen, eventueel in samenwerking met de bedrijfshulpverlening ter plaatse en/of het hoofd Arbo wordt ingevuld.
 • Deze functionaris verstuurt ook de kopieën (zie registratieformulier ongevallen).
 • De administratie beheert het (bedrijfs)register.

De arbo Coördinator beoordeelt op grond van de inhoud van de melding of een nader onderzoek nodig is.
Zo nodig organiseert deze dat onderzoek.
Nader onderzoek en de verplichte melding, door de arbo coördinator aan de Arbeidsinspectie (AI) is in ieder geval nodig bij ongevallen met:

 • dodelijk afloop.
 • ongevallen met blijvend letsel.
 • opname in het ziekenhuis (anders dan poliklinisch/EHBO).

Het vaststellen van BLIJVEND lestel dient uitgevoerd te worden door een hiertoe bevoegde arts.
De hoogste in functie van de afdeling waar het ongeval heeft plaatsgevonden dient er op toe te zien dat, indien er sprake is van lichamelijk letsel de beoordeling of er sprake is van blijvend letsel plaatsvindt.
Onderzoek en melding aan de AI is ook van toepassing indien opname in het ziekenhuis, dit naar aanleiding van het ongeval, plaatsvindt op een (later) tijdstip/dag dan waarop het ongeval heeft plaatsgevonden.
Het slachtoffer van een bedrijfsongeval kan als hij of zij daartoe aanleiding ziet, een schadeclaim indienen via de administratie. Deze zorgt voor verdere behandeling.

Melding, registratie en onderzoek ongevallen en incidenten.

Doel

Melding, registratie en onderzoek van ongevallen, bijna ongevallen en onveilige situaties hebben tot doel:

 • door analyse herhaling te voorkomen;
 • het opstellen of bijstellen van voorschriften (richtlijnen) ter verbetering van de preventie;
 • het inzicht te verkrijgen in de resultaten van toegepaste veiligheidsmaatregelen;
 • het verkrijgen van een juist beeld van o.a. de toedracht van het ongeval i.v.m. claimafhandeling;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Definities.

Ongeval

Een ongeval is een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis die:

 • "schade aan de gezondheid" of de dood vrijwel onmiddellijk tot gevolg heeft gehad en
 • ertoe heeft geleid, dat de werknemer tijdens de werktijd de arbeid heeft gestaakt en niet meer heeft hervat, dan wel met de arbeid geen aanvang heeft gemaakt.
Toelichting:

Hierbij moet het dus gaan om een gebeurtenis die schade aan de gezondheid (lichamelijk dan wel geestelijk letsel) of de dood tot gevolg heeft (gehad).
Bovendien moet de gebeurtenis ertoe hebben geleid dat de werknemer tijdens de werktijd de arbeid heeft gestaakt en niet meer hervat of niet met de arbeid is begonnen.
Heeft de werknemer de arbeid na de gebeurtenis op de eerstvolgende werkdag weer hervat dan is er geen sprake van een ongeval.

Hetzelfde geldt als de werknemer slechts gedurende een zaterdag, zondag of feestdag ziek is geweest. Dit laatste uiteraard alleen als deze niet als werkdag zijn te beschouwen.

N.B.

Het aantal te registreren ongevalverletdagen is dus gelijk aan het aantal dagen waarop, normaal gesproken, arbeid van de werknemer wordt verwacht.

Ernstig lichamelijk letsel

Onder ernstig lichamelijk letsel wordt verstaan: schade aan de gezondheid, die na het tijdstip van de gebeurtenis leidt tot opname in een ziekenhuis ter observatie of behandeling, dan wel naar redelijk oordeel blijvend zal zijn.

Toelichting:

Bij blijvende gezondheidsschade die niet leidt tot ziekenhuisopname (maar wel als ernstig letsel moet worden aangemerkt) kan bijvoorbeeld gedacht worden aan blijvende gehoorschade als gevolg van een explosie, een blijvende geestelijke stoornis of aan poliklinisch behandelde amputaties.

Grote materiële schade

Onder grote materiële schade wordt verstaan: schade aan gebouwen, materieel, grondstoffen of producten, die een rechtstreeks gevolg van een ongewenste gebeurtenis is, ten bedrage van tenminste €50.000,=.

Toelichting:

Hiermee wordt niet bedoeld de schade die voortvloeit uit eventueel daarmee samenhangende storing en verlies aan productiecapaciteit. Voorts wordt slechts die grote materiële schade bedoeld waarbij tevens gevaar bestond voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers.

Situatie die gevaar oplevert voor de gezondheid

Een situatie die heeft geleid tot aan een persoon vast te stellen gezondheidseffecten.

Toelichting:

Essentieel is hier dat het moet gaan om een situatie waarin redelijkerwijs het vermoeden bestaat dat de gezondheid in verband met de arbeid niet is gewaarborgd.

Incident (bijna-ongeval)

Hoewel ongevallen natuurlijk altijd ongewenste incidenten zijn wordt de term "incident" hier gereserveerd voor:

 • die ontstane ongewenste situaties die (onmiddellijk) gevaar voor veiligheid en/of gezondheid van medewerkers opleveren.
 • die incidenten die onder ongunstige omstandigheden een ongeval hadden opgeleverd.
 • materiële schade van beperkte omvang. "Beperkte omvang" is een relatief begrip, voor de beeldvorming kan aan een schade van maximaal € 5.000,= worden gedacht.

Tot deze incidenten horen de zogenaamde bijna-ongevallen. In de Engelse literatuur ook wel met "near misses" aangeduid.

Onveilige situatie

Een situatie waaruit een ongeval, bijna-ongeval of beroepsziekte kan ontstaan.

Meldingsplicht.

Medewerker

Iedere medewerker heeft de plicht ongevallen, bijna ongevallen en onveilige situaties te melden aan zijn/haar leidinggevende.
De leidinggevende heeft de plicht deze meldingen door te geven aan de preventiemedewerker van zijn of haar afdeling/beheerseenheid.
Iedere melding hoe gering de consequenties ook zijn, kan preventief werken ten aanzien van ernstige ongevallen.
De hoogste in functie binnen de betreffende eenheid dient er op toe te zien dat ongevallen binnen 24 uur gemeld worden aan de arbo coördinator.
Voor de meldingen dienen het registratieformulier (bijna) ongevallen gebruikt te worden.

Werkgever

De werkgever heeft meldingsplicht richting het districtshoofd van de Arbeidsinspectie indien:

 • een werknemer een ongeval overkomt hetwelk een ernstig lichamelijk dan wel geestelijk letsel of de dood tot gevolg heeft Onder en ernstig lichamelijk letsel en/of geestelijk letsel wordt verstaan:
 • opname in een ziekenhuis voor behandeling of observatie (geen poliklinische behandeling) of;
 • (vermoeden van) blijvend lichamelijk letsel of;
 • (vermoeden van) blijvend geestelijk letstel.

Meldingen over gebeurtenissen zoals vermeld dienen binnen 24 uur te geschieden.

Gebeurtenissen zoals hierboven genoemd worden door de arbo coördinator per omgaande gemeld aan de administratie en directie.

Registratie Bedrijfsregister.

Melding en registratie van ongevallen, bijna ongevallen en onveilige situaties gelden zowel voor het eigen personeel als voor ingehuurd personeel (uitzendkrachten, stagiaires, etc.).
Deze verplichtingen gelden niet voor personeel dat werkzaam is onder gezag van een andere organisatie.
Voor die melding en registratie zorgt die andere organisatie.
Dit register moet de gegevens bevatten van het lopende kalenderjaar en het kalenderjaar daaraan voorafgaand.

In het bedrijfsregister moeten vermeld staan:

 • de dodelijke ongevallen.
 • de ongevallen met lichamelijk of geestelijk letsel.
 • de ongevallen met ziekenhuisopname als gevolg hiervan..
 • de gebeurtenissen met grote materiële schade waarbij geen gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van werknemers heeft bestaan.

Naast deze wettelijke verplichtingen is door de beheerseenheden besloten ook incidenten te registreren.

Vermelding in de RI&E.

Bij het opmaken van een RI&E hetzij hieruit voortkomend voortgangsverslag wordt (tenminste) een lijst van ongevallen opgenomen waarop de aard van het ongeval en de datum waarop het ongeval heeft plaatsgevonden is geregistreerd.
Hiernaast verdient het aanbeveling tevens in de RI&E en/of voortgangsverslag te vermelden, de incidenten die in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.
In het verslag dient minimaal te worden vermeld:

 • een beschrijving van de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van ongevallen en incidenten.
 • een beschrijving van de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van gebeurtenissen met grote materiële schade.
 • een overzicht van door de werknemers gemelde gevaren.
 • een cijfermatig overzicht van de ongevallen die in het bedrijf hebben plaatsgevonden en het arbeidsverzuim als gevolg van ongevallen.

Referenties.

 • Arbo-wet en uitvoeringsregelingen.

Vragen of informatie: .

Intentieverklaring.

Directie en management van Purple Group BV verklaren dat zij zich, bij de voorbereiding en uitvoering van het algemeen ondernemingsbeleid, zullen laten leiden door de volgende uitgangspunten:

 • Het streven naar optimale arbeidsomstandigheden, waardoor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers zo veel mogelijk wordt bevorderd.
 • Het arbobeleid zal tenminste voldoen aan de wettelijke eisen, zoals geformuleerd in de Arbowet.
 • Medewerkers zullen een actieve rol toebedeeld krijgen bij de invulling en uitvoering van het arbobeleid. Door een gestructureerde aanpak en in samenwerking met de werknemers (vertegenwoordiging) is het de bedoeling de gestelde doelen binnen het arbojaarplan te realiseren.
 • Het arbobeleid zal een gelijkwaardige plaats innemen ten opzichte van het financieel, economisch, technisch, milieu-, ARBO en sociaal beleid van de onderneming.